دستگاه چند منظوره هات ویچ, مینی ویچ, هات داگ پز گردون