دستگاه سه منظوره کورن داگ، فر چیپس، چیپس رشته ای

دستگاه سه منظوره کورن داگ، فر چیپس، چیپس رشته ای

دستگاه سه منظوره کورن داگ، فر چیپس، چیپس رشته ای دستگاه فوق قادر به تولید کلیه هر سه محصول میباشد